Utskriftsvennlig versjon

Reklamasjon? Informasjon om setningssprekker, riss, bevegelsessprekker.


Publisert: 20.03.2020
Sprekker, riss og andre estetisk skjemmende hendelser oppstått i bygninger blir av mange oppfattet som et resultat av feil eller mangelfullt arbeide / håndverk fra utførende entreprenør, for eksempel malerentreprenøren.
Reklamasjon? Informasjon om setningssprekker, riss, bevegelsessprekker.

Riktigheten av dette står ikke direkte uttrykt noe sted i lovverk eller standarder tilknyttet bygningsbransjen, men følger av den alminnelige oppfatningen av hva mangel er i juridisk forstand, slik dette fremkommer i lovgivning, standardkontrakter og juridisk litteratur.

Det er bare dersom avvik fra kontraktens krav produktet kan tilbakeføres til tjenesteyter / leverandør at avviket kan hevdes å være en mangel.

Norsk Standard (NS)8405, 8406, 8407, 8415, 8416 og 8417 definerer "mangel" på en måte som er i samsvar med denne alminnelige oppfatningen. Det heter her:

"Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ved overlevering ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for.
Som mangel regnes også skade på kontraktarbeidet som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen."

Setningssprekker / bevegelsessprekker har oftest ytre årsaker (som grunnforhold, naturpåvirkning, klimavariasjoner, ulike egenskaper / naturgitte bevegelser i bygningsmaterialer etc.)
Dette er forhold som entreprenøren naturlig ikke svarer for.

Altså: Det malerentreprenørens utførelse ikke forårsaker av mangler, -f.eks. setningssprekker / krypsprekker / svinnsprekker / riss, - er ikke å anse som mangel.

Ta kontakt for uforpliktende tilbudEmne Dette feltet er påkrevet
Din e-post
Telefon
Tekst Dette feltet er påkrevet


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenforNB! Validering har vi for å hindre roboter på internett i å misbruke skjema.